خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

رمزگذاری روی درایوهای ویندوز

  در این مقاله شمارا با یکی از سرویس ها و ابزارهای کنترلی ویندوز ، آشنا خواهیم کرد .

  ابــزار   BitLocker Drive Encryption همان طــور که از نامش پیداست برای رمزگذاری روی درایوهای ویندوز اســتفاده می شود. جالب اســت بدانید که این ابزار برای اولین بار در ویندوز ویســتای مایکروسافت ارائه شــد و موفق بودن آن سبب شد تا مایکروسافت آن را در وینــدوز هفــت خــود نیز ارائه کنــد. اهمیت این موضوع به خوبی مشــخص اســت. قطعا شما نیز تایید می کنید که بســیاری از کاربران، علاقه فراوانی به اســتفاده از نرم افزارهای رمزگــذاری و قفل گذاری روی فایل هــا و درایوهای سیســتم خــود دارند. این درخواســت می توانــد از جهتی به دلیــل نیاز به حفظ اطلاعــات شــخصی و خصوصی کاربران باشــد و از جهتی نیز به دلیل نیاز به محرمانه نگه داشــتن برخی اطلاعات مطرح شود. برخی کاربران برای دستیابی به این هدف از نرم افزارهایی استفاده می کنند که توسط شرکت های مختلف طراحی شده است. البته مشکلی کــه در این زمینه وجود دارد اشــکالات برخی از این نرم افزارهاست که در مواردی سبب شده است کاربران استفاده کننده از آن ها اطلاعات خود را به طور کامل از دســت بدهند. به همین دلیل است که کاربران از ابزار ویژه مایکروســافت برای رمزگذاری روی درایوها که می تواند از هر نرم افزار دیگری مطمئن تر باشد، اعتماد کرده اند و از آن استفاده می کنند.
  *نحوه کار با این ابزار :

  اما بــه مرحلـه ای می رســیم کـه باید کـــار با ابـزار BitLocker Drive Encryption را آغــاز کــرد. اولین اقــدام مراجعه به کنترل پنــل ویندوز و کلیک روی آیکن مربوط به این ابزار است. سپس صفحه ای در مقابل چشــمان شــما ظاهر خواهد شد که امکان استفاده از امکانات پیش بینی شده را برای شما فراهم می ســازد. در این صفحه علاوه بر درایوهای سیستم شــما، حافظه هــای جانبی شــامل حافظه های فلش، حافظه هــای جانبــی ماننــد حافظه تلفن همــراه و یا هارددیسک های اکســترنال نیز نمایش داده می شود که بــه کاربر امکان می دهد آن هــا را نیز قفل گذاری کنــد.

  در ایــن مرحله باید پس از انتخــاب درایو موردنظر برای قفل گذاری روی گزینه Turn On BitLocker  که در مقابل آن تعبیه شــده اســت، کلیک کنید. با انجام این کار پنجره جدیدی باز خواهد شــد. در اولین گام سیســتم از شما می خواهد تا کلمه عبور مورد نظر خود را برای تعیین به عنوان رمز ورودی به این درایو انتخــاب کنید. بعد از تایپ کلمه عبور موردنظــر و تکرار آن، روی گزینه Next  کلیک کنید. حال زمینه ای فراهم می شــود تا کلمــه رمزی را برای روز مبادا و برای زمان مورد نیاز احتمالی برای بازیابی رمز تعیین شده، ذخیره کنید.

  در این مرحله ۳  راه حل پیش روی شــما قرار خواهد داشــت. حالت اول ذخیره ســازی کلمــه بازیابی روی حافظه جانبی اســت که به شــما امکان می دهد این کلمه را روی حافظه فلش و یا سایر حافظه های جانبی ذخیــره کنید. در حالــت دوم می  توانید این کلمه را در سیستم خود و در یکی از درایوها ذخیره کنید و حالت ســوم نیز امکان تهیه نســخه چاپی از آن را به شــما می دهد.

  فرامــوش نکنیــد این کلمــه بازیابــی، دارای اهمیت ویژه ای اســت و در صورتی که رمز ورود به درایو قفل شــده را فراموش کنید، می توانیــد از این کلمه برای بازیابــی آن اســتفاده کنید. بنابراین در ذخیره ســازی آن دقت کافی داشــته باشــید. با انجام این کار تقریبا کار شــما برای قفل گذاری روی درایو مورد نظر شما به پایان می رســد. با کلیــک روی گزینه های پایانی
  عملیــات رمزگــذاری اطلاعــات آغاز می شــود. این عملیات بسته به حجم اطلاعات شما زمانی را به خود اختصاص خواهد داد که ممکن اســت کمی طولانی باشــد. با پایان یافتن این عملیات درایو مورد نظر شما بــا علامت قفل نمایش داده خواهد شــد و از آن پس تنها شما و سایر کاربرانی که به واسطه شما رمز تعیین شده را در اختیار دارند می توانند اطلاعات ذخیره شده در این درایو را مشاهده کنند.

  برخی نرم افزارهای مشابه

  حــال که از رمزگذاری روی درایوها و فایل ها ســخن به میان آمد، مناســب اســت برخــی از نرم افزارهای ارائه شــده در این زمینه را نیز به شما عزیزان معرفی کنیم. هر چند همان طور که گفته شــد استفاده از این نرم افزارها با کمی ریســک و خطر همراه است، با این وجود ممکن است برخی از کاربران تمایلی به استفاده از آن ها را داشته باشند. از جمله نرم افزارهایی که در این زمینه ارائه شده است می توان به   Folder Lock اشاره کرد.

  ایــن نرم افزار نیــز امکان رمزگــذاری روی فایل های مختلف را در اختیار کاربر قرار می دهد.

  همچنین می توان از برنامه  Ashampoo  Magical Security بــه عنــوان یکــی دیگــر از برنامه های کاربردی در این حوزه نام برد که می تواند به برخی از نیازهای شما پاسخ دهد.  این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : حافظه ,استفاده ,درایو ,اســت ,شــما ,ذخیره ,کلمه عبور ,ذخیره کنید ,ذخیره ســازی ,درایو مورد ,خواهد شــد ,bitlocker drive encryption ,
  رمزگذاری روی درایوهای ویندوز

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر